For English see below.

tihert.bg е уеб сайт, собственост на  – Тихерт ЕАД

Тихерт ЕАД създаде тази Политика за поверителност и защита на личните данни, (“Политика за поверителност на данните”), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването на информация за Вас, получена чрез този уебсайт.

В тези политики за защита на данните, ние изброяваме какви лични данни обработваме, причината за обработката, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни. Как се използва информацията и какви са правата Ви по отношение на Вашите данни (право на достъп, поправка, блокиране и т.н.).

Моля, прочетете внимателно тази политика за защита на данните. Тихерт ЕАД си запазва правото периодично да променя или актуализира своята Политика за поверителност на данните. Когато предоставяте Ваша лична информация чрез сайта, Вие се съгласявате, че тя ще бъде събирана, обработвана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

ТИХЕРТ ЕАД обработва Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , Защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, както и действащото Национално законодателство за защита на личните данни.

Категории лични данни, които Тихерт ЕАД обработва:

 1. Ваша контактна информация – имена, длъжност, фирма, мобилен или телефонен номер, email адрес
 2. Вашият IP адрес
 3. В случаите когато изрично и активно заявите Вашето съгласие за това, Тихерт ЕАД обработва информация, предоставена от Вас, за да бъде използвана във връзка с кандидатстване за обявена свободна позиция или отговор на Ваше запитване.
 4. В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от Вас да ни предоставите допълнителни идентификационни данни, за да удостоверите Вашата самоличност.
 5. Тихерт ЕАД не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

Тихерт ЕАД обработва Вашите лични данни, в случаите, когато субектът на данни изрично и активно е предоставил своето съгласие за това.

Тихерт ЕАД обработва Вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме Вашите лични данни със следните цели:

 • За целите на ясната и точна комуникация с Вас.
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.
 • При извънредни обстоятелства, Тихерт ЕАД може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение Тихерт ЕАД може да обработва допълнителни данни, като снимки, видеоклипове и др., за целите на различни кампании или събития, само в случаите, когато Вие изрично и активно заявите желание за участие в тях.

Срок, в който съхраняваме Вашите лични данни:

Вашите данни ще бъдат съхранявани до момент на оттегляне на желанието Ви за съхранение, изразено в писмена форма чрез нашата форма за контакт или на email: office@tihert.bg

Потенциални получатели на Вашите лични данни:

Тихерт ЕАД не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи.

Когато специален закон изисква това, Тихерт ЕАД прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни  и други държавни  органи, както и към  доставчиците на счетоводни услуги.

Вашите права като субект на данни –  по всяко време, вие имате право да:

Да поискате  достъп до Вашите лични данни, които Тихерт ЕАД обработва, както и  да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните Ви данни („правото да бъдете забравени”), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

За да упражните някое от гореизброените права, изпратете  имейл съобщение с молбата си чрез нашата форма за контакт или на email: office@tihert.bg . Ще Ви отговорим в най-кратък срок.

По всяко време, ако се опасявате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

Събираме ли данни от деца?

Тихерт ЕАД не събира умишлено информация от деца под 18 години.

 • Съвет към всички лица под 18 години: ако сте на възраст под 18 години, Ви съветваме да разговаряте с Ваш родител или с настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас;
 • Специално съобщение за родители на деца под 18 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от Вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително уебсайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че Вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от Вас.

Каква е Вашата отговорност?

В случаите, когато подавате своя Автобиография (CV) или се свързвате с нас, чрез някоя от формите за контакт, чрез сайта tihert.bg, бихме искали да Ви напомним, че е Ваша отговорност да осигурите точността, пълнотата и актуалността на данните, които ни предоставяте. В случай, че споделяте с нас данни на други лица, Вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие както с Българското законодателство за защита на личните данни, така и с Вашите лични етични правила.  Например – необходимо е да уведомите лицата , чиито данни ни предоставяте и чиято информация споделяте, че имате намерение да го направите, да получите тяхното съгласие, както и да ги уведомите относно съдържанието на нашaтa Политикa за защита на личните данни.
Тихерт ЕАД заявява, че не носи отговорност за достоверността на предоставената от Вас информация или липсата на съгласие на третите лица .

Как защитаваме Вашите лични данни?

Тихерт ЕАД гарантира, че са предприети  всички административни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване,  унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

Отговорен за обработването на Вашите лични данни е:
Име на дружеството: Тихерт ЕАД
ЕИК: 127627003
Адрес: гр.Шумен, ул. “Антим I” 38

Контакт: Силвана Богданова

Email: office@tihert.bg


Personal Data Protection Policy

tihert.bg is a website, owned by Tihert JSCo

Tihert JSCo created this Privacy Policy and protection of personal data(“Data Privacy Policy”) to publicly announce its policies and practices related to the processing of information about you received through this website.

In these data protection policies, we list what personal data we process, the reason for the processing, the way we collect, process and guarantee the protection of all personal data provided. How the information is used and what your rights are with respect to your data (right of access, repair, blocking, etc.).

Please read this Protection data policy carefully. Tihert JSCo reserves the right to periodically change or update its Data Privacy Policy. When you submit your personal information through the site, you agree that it will be collected, processed and stored as described in this Personal data protection Policy.

TIHERT JSCo processes your personal data in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation – (EU) 2016/679, Personal Data Protection in EU-US relations and the current National Data Protection Legislation.

Categories of personal data that Tihert JSCo processes:

 1. Your contact information – name, position, company, mobile or phone number, email address
 2. Your IP address
 3. In cases you expressly and actively declare your consent, Tihert JSCo processes information provided by you in order to be used for the application for a vacant position or to answer to your request.
 4. In a limited number of cases and exceptionally, we may require from you to provide us with additional credentials to verify your identity.
 5. Tihert JSCo does not process or store bank card data or other financial instruments.

Legality of processing

Tihert JSCo processes your personal data in the cases where the data subject explicitly and actively has given his / her consent.

Tihert JSCo processes your personal data necessary to comply with the requirements of tax, financial or other domestic legislation.

We process your personal data for the following purposes:

 • For the purpose of clear and accurate communication with you.
 • For the purposes of tax and accounting legislation.
 • Under extraordinary circumstances, Tihert JSCo may process additional identification information to avoid financial fraud or identity theft.
 • Exceptionally, Tihert JSCo may process additional data, such as photos, videos, etc. for the purposes of different campaigns or events, only when you explicitly and actively declare a wish to participate in them.

The term in which we store your personal data:

Your data will be stored until your withdrawal wish for storage, expressed in writing through our contact form or by email: office@tihert.bg

Potential recipients of your personal data:

Tihert JSCo does not provide your personal data to third parties unless a special law requires it or in the cases listed below.

When a special law requires it, Tihert JSCo transfers the necessary personal data to the competent tax and other public authorities as well as to the accounting service providers.

Your rights as a data subject – at any time, you are entitled to:

To request access to your personal data that Tihert JSCo processes and to receive a copy thereof.

Ask for the deletion of your personal data (“the right to be forgotten”) if you believe processing is no longer necessary for the purposes for which they were collected. Please note that this right can not be exercised in case that a special law provides expressly the maintenance of these data for a certain period of time.

Ask for correction of inaccurate personal data in cases where they do not correspond to the truth.

To exercise any of the above rights, please send an email with your request through our contact form or by email: office@tihert.bg. We will respond in the shortest time.

At any time, if you are concerned that your data protection rights have been violated, you have the right to complain to the competent Data Protection Supervisor, the Personal Data Protection Commission – https://www.cpdp.bg/

Do we collect data from children?

Tihert JSCo does not deliberately collect information from children under 18 years of age.

 • Advice to all persons under the age of 18: if you are under the age of 18, we advise you to talk with your parent or legal guardian and obtain his/her consent before sharing your data with us;
 • Special message for parents of children under 18: We recommend that you check and monitor your children’s use of our products, systems, services, applications (including websites and other digital channels) to make sure your child does not share personal information without asking permission from you.

What is your responsibility?

In cases where you submit your CV or contact us through one of our contact forms through tihert.bg site, we would like to remind you that is your responsibility to ensure the accuracy, completeness and timeliness of the data you are providing us. In case that you share with us data of other persons, you are responsible for collecting this data in accordance with both the Bulgarian data protection legislation and your personal ethical rules. For example, you need to notify the persons whose data you provide us and whose information you share that you intend to do, get their consent, and notify them about the content of our Personal Data Protection Policy.
Tihert JSCo declares that it is not responsible for the reliability of the information you provide or the lack of consent of the third parties.

How do we protect your personal data?

Tihert JSCo ensures that all administrative, technical and physical measures are taken to protect your personal data from accidental, unlawful or unauthorized processing, destruction, loss, access, disclosure or use.

Responsible for the processing of your personal data is:
Company name: Tihert JSCo
UIC: 127627003
Address: 38 Antim I str., 9700 Shumen, Bulgaria

Contact person: Silvana Bogdanova

Email: office@tihert.bg