For English see below.

При работа с  нашия уебсайт, Вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на  “бисквитки”, Вие имате възможност да ги  деактивирате, за да блокирате достъпа на  “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството.

“Бисквитките” не съдържат Ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.

Какво представляват “бисквитките”?

“Бисквитките”  са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт.

Моля, обърнете внимание, че “бисквитките”, които ние използваме и биха се съхранили на Вашето устройство, съдържат само данни, а не код. По този начин те не могат да бъдат използвани за достъп до вашето устройство, за предаване на вируси или шпионски софтуер.

Защо използваме “бисквитки”?

Използваме “бисквитки” с  функционални и аналитични цели, за да подобрим представянето на  нашия уебсайт.

Нашите цели са:

  • Да подобрим нашия уебсайт спрямо Вашите очаквания
  • Да разпознаваме Вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт

Как ние използваме “бисквитките”?

Използваме два вида “бисквитки”– на потребителска сесия и фиксирани. “Бисквитките”за потребителска сесия  остават на устройството Ви докато затворите съответния уеб браузър. Фиксираните  “бисквитки”се запазват  на устройството Ви за определен период от време. “Бисквитките”, които използваме могат да бъдат категоризирани по следния начин:

Абсолютно необходими “бисквитки”: Тези “бисквитки” Ви позволяват да използвате функциите на нашия уебсайт. Те не събират информация за вас.

Функционални “бисквитки”: Те позволяват да запомним Вашите предпочитания.

“Бисквитки” на трети лица :  Нашият уебсайт позволява използването на  някои “бисквитки” от трети лица.  Така  например при използване на  бутона “Споделяне”,   можете да получите  “бисквитки” от уеб сайтове като Facebook, LinkedIn или Youtube. Тези “бисквитки” Ви позволяват да споделяте съдържание в социалните медии.

Как да оттеглим съгласието си?

Повечето браузъри автоматично запомнят “бисквитките”, но Вие можете сами да изберете дали да се съгласите да използвате  или не “бисквитки”. Изборът можете да направите  през настройките на Вашия браузър.

В случай, че искате да оттеглите съгласието си да използвате “бисквитки”, можете да направите това по всяко време чрез настройките на Вашия браузър. Моля, имайте предвид, че това може да попречи да използвате в пълнота функционалностите на нашия уебсайт.


Cookies Policy

When working with our website, you agree to use cookies in accordance with these policies. If you do not agree with the use of cookies, you have the option to disable them from this website on your device.

Cookies DO NOT contain your personal information, such as address, email address, phone number, etc.

What are cookies?

Cookies are small text files the website can save on your computer or mobile device when you visit a page or a site.

Please note that the cookies we use and would be stored on your device contain only data, not code. In this way, they can not be used to access your device, transmit viruses or spyware.

Why do we use cookies?

We use “cookies” for functional and analytical purposes to improve the performance of our website.

Our goals are:

  • Improve our website to your expectations
  • Recognize your device when you visit our website

How do we use cookies?

We use two types of cookies – per user session and fixed. User session cookies stay on your device until you close the web browser. Fixed cookies are stored on your device for a certain amount of time. The cookies we use can be categorized as follows:

Absolutely needed cookies: These cookies allow you to use the features of our website. They DO NOT collect information about you.

Functional cookies: They allow us to remember your preferences.

Third-party cookies: Our website allows the use of third-party cookies. For example, using the Sharing button, you can get cookies from websites such as Facebook, LinkedIn or Youtube. These cookies allow you to share content in social media.

How do we withdraw our consent?

Most browsers automatically remember cookies, but you can choose whether or not to agree. The choice can be made through your browser settings.

In case you want to withdraw your consent to use cookies, you can do so at any time through your browser settings. Please note that this may prevent you from fully utilizing the functionality of our website.